ADVOCATENKANTOOR ESSED & SOHANSINGH N.V.

“EEN JURIDISCHE DENKTANK”

“EEN BETROUWBAAR EN EFFICIËNT ADVOCATENKANTOOR”

ONS ADVOCATENKANTOOR

Het Advocatenkantoor Essed & Sohansingh is opgericht op 02 december 1994 door mr. Hugo Essed en mr. Rani Sohansingh. Van meet af aan hebben zij zich ingezet om het advocatenkantoor te doen uitgroeien tot een juridische denktank met meerdere gespecialiseerde advocaten, die betrouwbaar, proactief en efficiënt de cliënten van dienst zijn.

ONZE VISIE

Recht en Waarheid maken Vrij

Het begrip “Vrij” appelleert aan een rechtvaardige samenleving waarin én het recht én de waarheid in een samenhang gezien worden. Voor het oplossen van juridische problemen is de wet de basis. Echter ook sociale, culturele en economische elementen kunnen bijdragen aan een rechtvaardige en voor de cliënt aanvaardbare oplossing van het juridisch probleem.

ONZE MISSIE

Deugdelijke juridische dienstverlening

Ons kantoor staat voor een deugdelijke juridische dienstverlening, welke dienstverlening strikt confidentieel, van hoge kwaliteit, oplossingsgericht en betaalbaar is.

ONS ADVOCATEN TEAM

Hugo Essed

Rani Sohansingh

Prema Sohansingh

Fareisa BLOKLAND

Wandana RAMLAL

MEDEWERKERS

                Onze advocaten worden administratief, organisatorisch en logistiek ondersteund door juridsche en 10 overige medewerkers.

DIENSTVERLENING

Geheimhouding

Op onze advocaten rust niet alleen de geheimhoudingsplicht als geregeld in de Advocatenwet, maar ook contractueel zijn onze advocaten en alle overige medewerkers aan stringente bepalingen omtrent geheimhouding gehouden. Onze cliënten dienen gegarandeerd te zijn van een absolute geheimhouding van de aan onze advocaten toevertrouwde informatie, ook na beëindiging van de dienstverlening.

Beroepsethiek

Indachtig onze visie heeft ons kantoor binnen de kaders van de Advocatenwet en de Ereregels voor advocaten een duidelijke beroepsethiek ontwikkeld met als kernwaarden: betrouwbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit, inzicht in de betrokken belangen, oplossingsgerichtheid, gezonde pragmatiek, teamwerk en inzet.

Intake

Na een verzoek om juridische bijstand volgt een intake gesprek, waarbij de advocaat alle voor het beoordelen van het verzoek relevante informatie verzamelt en de precieze wens van de cliënt vaststelt. De verzamelde informatie wordt daarna door een team van advocaten geanalyseerd en juridisch beoordeeld. De cliënt wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de bevindingen van het team en krijgt van ons een bepaald advies. Indien de cliënt zich in de geadviseerde stappen en het voorgestelde honorarium kan terug vinden, komt tussen ons kantoor en de cliënt een overeenkomst tot dienstverlening tot stand. In spoedeisende zaken vinden de intake en de bespreking van het advies met de cliënt op de zelfde dag plaats.

Oplossingsgericht

Juridische problemen hangen veelal samen met sociale, culturele en economische factoren. Wij waken er dan ook voor dat juridische problemen gejuridiseerd worden, dat wil zeggen, buiten hun maatschappelijke context bezien worden. Alhoewel we zijn opgeleid om rechtszaken te voeren kan ons advies soms juist zijn om niet te procederen, maar b.v. middels mediation, bindend advies of een dading tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Bijzondere Voorzieningen

Een moderne advocatenkantoor vereist een aantal bijzondere voorzieningen. Ons kantoor is centraal gelegen in Paramaribo en beschikt over 300 m2 bewaakte parkeergelegenheid. Voor onze dienstverlening maakt ons kantoor gebruik van een modern computerprogramma en vaste administratieve procedures. Op elk gewenst moment kan aan onze cliënten inzage gegeven worden in de stand van zaken, de kosten die voor de dienstverlening gemaakt zijn en de gelden die voor onze cliënten geïnd zijn. Deze geldbedragen worden gestort op afgezonderde derdengeldenrekeningen die zijn ondergebracht bij speciaal voor dit doel opgerichte rechtspersonen. Ook zijn onze advocaten verzekerd tegen beroepsfouten, zodat onverhoopte schade uit dien hoofde gedekt is. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

SPECIALITEITEN

Om een hoge kwaliteit te kunnen bieden hebben onze advocaten vanaf de oprichting van ons kantoor in 1992 zich toegelegd op het verwerven van specialistische kennis op deelgebieden van het civiel recht. Tot deze deelgebieden behoren:

 • Arbeidsrecht
 • Bedrijfsvergunningen
 • Bouwrecht
 • Erfrecht
 • Familierecht
 • Financieel recht
 • Huurrecht
 • Incasso vorderingen
 • Internationale Financieringen
 • Mijnbouwrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Sociale verzekeringen
 • Stichtingenrecht
 • Telecommunicatierecht
 • Vakverenigingsrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Verdragen
 • Verzekeringsrecht
 • Vervoersrecht (zee en luchtvervoer)
 • Wetgevingskunde
 • Olie en Gas recht

ONZE CLIËNTEN

Tot onze cliënten behoren individuele burgers die bijstand in rechte behoeven tot en met multinationale ondernemingen in Suriname, het Caraïbisch gebied, Zuid en Noord-Amerika en Europa, waaronder Banken, Oliemaatschappijen, Scheepvaartondernemingen, Verzekeringssyndicaten en Internationale producenten van goederen en diensten. Het merendeel van onze cliënten bestaat echter uit Surinaamse ondernemingen en natuurlijke personen die al hun juridische belangen aan ons kantoor hebben toevertrouwd. Middels een abonnement op onze dienstverlening behoren zij tot onze vele vaste cliënten, voor wie onze advocaten any time bereikbaar zijn.

TARIEVEN

Ons kantoor hanteert een jaarlijks vastgestelde tarievenlijst op basis waarvan met onze cliënten vooraf een tarief wordt overeengekomen. Afhankelijk van de soort dienstverlening wordt een vast honorarium of een uurtarief in rekening gebracht. Cliënten die een abonnement op onze juridische dienstverlening hebben, komen voor aanzienlijke kortingen in aanmerking.

INFO

CONTACT ONS

Klik hier om in contact met ons te treden.

ADVOCATENKANTOOR ESSED & SOHANSINGH N.V.

AAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

© COPYRIGHT 2024. ADVOCATENKANTOOR ESSED & SOHANSINGH N.V. ALL RIGHTS RESERVED.